Търсене

АОП изиска обновяване на профилите на възложители в системата ЦАИС

АОП изиска обновяване на профилите на възложители в системата ЦАИС
13.10.2023 г.
Агенцията за обществени поръчки (АОП) изиска обновяване на профилите на възложители в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Актуализацията се налага във връзка с въвеждането на новите електронни формуляри за обществени поръчки (e-Forms), съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2303 на Комисията от 24 ноември 2022 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780.

Всички възложители, които в секция „Профил на организацията“ за „Вид на възлагащия орган“ и/или „Основна дейност“ са посочили „Друг вид“/“Друга дейност“ следва да редактират информацията, като посочат друга стойност от предложените в падащия списък.

Това се налага, тъй като полетата „Правна категория на купувача (BT-11)“, „Дейност на органа (BT-10)“  и „Дейност на възложителя (BT-610)“ от новите формуляри не допускат възложителят да дефинира вида и дейността си в отделно описателно поле.