Търсене

ЕС посочи в доклад: Ефективността на правосъдните системи се подобрява

ЕС посочи в доклад: Ефективността на правосъдните системи се подобрява
20.06.2023 г.
Европейската комисия публикува единадесетото издание на Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието — годишен преглед, предоставящ сравнителни данни за ефикасността, качеството и независимостта на правосъдните системи в държавите от ЕС.

Целият доклад можете да видите тук (на английски)

Тазгодишното информационно табло включва данни за 16 нови области, например за начина, по който националните органи се борят с корупцията, за продължителността на производствата, свързани със случаи на подкуп, и за специалните договорености за улесняване на равния достъп до правосъдие за възрастни хора, жертви на основано на пола насилие и домашно насилие, както и за лица, които като цяло са изложени на риск от дискриминация.

В изданието за 2023 г. за първи път са включени и конкретни данни за заплатите на съдиите и прокурорите, за назначаването на главни прокурори и председатели на Върховния съд и за висшите инстанции, компетентни по конституционни въпроси, наред с другото.

Основни констатации в Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2023 г.:
  • Продължават да съществуват предизвикателства по отношение на усещането за независимост на съдебната власт: Според проучване на Евробарометър от 2016 г. насам усещането за независимостта на съдебната власт сред широката общественост се е подобрило в 15 държави членки.
  • В сравнение с миналата година възприятието се е подобрило в 12 държави членки и се е влошило или е останало стабилно в 12 държави членки.
  • В няколко държави членки усещането за независимост остава на особено ниско равнище. Според друго проучване на Евробарометър усещането за независимост сред дружествата се е подобрило в 12 държави членки в сравнение с 2016 г. При все това в сравнение с миналата година то е отбелязало спад в 13 държави членки.

Поглед върху борбата с корупцията: 
В 12 държави членки делата за подкуп в наказателните съдилища се решават в рамките на една година, докато в останалите 5, за които има налични данни, производствата могат да продължат до около 4 години.

Информационното табло за 2023 г. дава също така сравнителна представа за правомощията и назначаването на специализираните органи, които се занимават с предотвратяването на корупцията. За пръв път се прави преглед и на полицейските и прокурорските органи, специализирани в борбата с корупцията, както и на процедурите за назначаване на техните ръководители.

Възможности за подобрение на цифровизацията на правосъдните системи: 

Само осем държави членки имат процесуални правила, които позволяват изцяло или предимно използването на комуникация от разстояние и допускат представяне на доказателства само в цифров формат. В 19 държави членки това е възможно само в ограничен брой ситуации, като например за определени ползватели на съдилищата (напр. страни по дело), но не и за всички тях (вещи лица). Освен това констатациите в тазгодишното издание показват, че с две изключения съдилищата и прокуратурите в държавите членки все още не използват пълноценно цифровите технологии до степента, позволена от техните процесуални правила.

Различна степен на достъп до правосъдие за хората, изложени на риск от дискриминация, и възрастните хора: 17 държави членки предоставят информация относно правата на лицата, изложени на риск от дискриминация, а 22 осигуряват лесен физически достъп до съдебните сгради. Освен това девет държави членки са предприели стъпки, за да направят правната помощ по-достъпна за възрастните хора. Що се отнася до жертвите на основано на пола и домашно насилие, в 12 държави членки са въведени всички набелязани предпазни мерки, включително онлайн достъп до конкретна информация, която е от значение за тази група, специална защита на жертвите и свидетелите, подкрепа по време на съдебни производства от неправителствени организации или органи по въпросите на равенството или специално обучение на съдиите. Почти една четвърт от държавите членки обаче не предоставят онлайн достъп до съответната информация относно насилието, основано на пола, и правата на жертвите.


Информацията, съдържаща се в Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието, допринася за мониторинга, осъществяван в рамките на Европейския семестър и на ежегодния цикъл на оценка на върховенството на закона, и констатациите ще бъдат използвани в доклада на Комисията относно върховенството на закона за 2023 г. Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2023 г. беше доразвито, за да се отрази нуждата от допълнителна сравнителна информация (например нови данни за годишните заплати на съдиите и прокурорите и за органите, участващи в борбата с корупцията), установена по време на изготвянето на доклада относно върховенството на закона за 2023 г. Данните от информационното табло се използват и за мониторинг на националните планове за възстановяване и устойчивост.


Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието, което беше въведено през 2013 г., се използва от Комисията за мониторинг на реформите в областта на правосъдието в държавите членки и е част от инструментариума на ЕС в областта на върховенството на закона. Информационното табло е съсредоточено върху трите основни елемента на всяка ефективна правосъдна система:

Ефикасност: показатели за продължителността на производствата, дела на приключените производства и броя на висящите дела;

Качество: показатели за достъпността (като правна помощ и съдебни такси), обучението, бюджета и заплатите на съдиите и прокурорите, човешките ресурси и цифровизацията;

Независимост: показатели за усещането за независимост на съдебната власт сред широката общественост и дружествата и за гаранциите, свързани със съдиите и функционирането на националните прокурорски служби.

Както и предходните издания, информационното табло за 2023 г. представя данни от две проучвания на Евробарометър за това как обществеността и дружествата възприемат независимостта на съдебната власт във всяка държава членка. 

Констатациите в Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2023 г. бяха взети предвид в специфичната за всяка държава оценка, извършена в контекста на европейския семестър за 2023 г., както и в оценката на изпълнението на плановете за възстановяване и устойчивост на държавите членки. През 2023 г. в годишната стратегия за устойчив растеж (в която се определят стратегическите насоки за смекчаване на отрицателните последици от енергийните сътресения и насърчаване на устойчивия растеж и повишаване на устойчивостта на ЕС) отново се изтъква връзката между ефективните правосъдни системи и икономиката, работеща в полза на хората в държавите членки. Добре функциониращите и напълно независими правосъдни системи оказват положително въздействие върху решенията за инвестиране и върху готовността на всички участници да стартират инвестиционни проекти.

По силата на програма „Правосъдие“ за периода 2021—2027 г. ЕС предоставя над 300 милиона евро за по-нататъшното развитие на европейското пространство на правосъдие. Той ще допринесе също така за повишаване на ефективността на националните правосъдни системи и за укрепване на върховенството на закона, демокрацията и защитата на основните права, в това число чрез осигуряване на ефективен достъп до правосъдие за гражданите и предприятията. По програмата се финансират дейности, включващи обучение за съдии и други практикуващи юристи, взаимно обучение, съдебно сътрудничество и повишаване на осведомеността.
ДОКЛАД 2023 2 Mb (pdf) свали