Търсене

Министерството на правосъдието пусна онлайн система за справки за запори и електронни търгове

Министерството на правосъдието пусна онлайн система за справки за запори и електронни търгове
15.08.2023 г.
Нова информационна система, спонсорирана от европейски фондове, предлага иновативни електронни услуги в областта на движимите вещи, подлежащи на регистрация. Вече всеки гражданин, оборудван с електронен подпис, ще може бързо и лесно да научи за наложените запори върху него, както и да получава уведомления при промени по състоянието им.

Акцент в новата платформа е даден и на електронните публични търгове. В тях ще имат право да участват както български, така и чуждестранни граждани.

"Създаването на тази система е важна стъпка към прозрачността на процедурите и опростяването на гражданския и търговски оборот", коментира д-р Борислав Ганчев, началник на кабинета на министъра на правосъдието, по време на презентацията на новата платформа, хоствана на адрес: https://zapori.mjs.bg.

Сред участниците в събитието бяха и зам.-министрите на правосъдието - Юлия Ковачева и Георги Николов.

Какво предвижда системата по отношение за запорите:

Преди покупко-продажба всеки заинтересован, в рамките на минути, по електронен път, ще може да се информира има ли наложен запор от правоимащи органи върху движими вещи, подлежащи на регистрация (пътнотранспортни средства, земеделска и горска техника, пътностроителна техника, плавателни и въздухоплавателни средства);

Всеки ще може да получава информацияза запорирано имущество на лице. Справки ще могат да се правят както по номер на изпълнително дело или идентификатор на вещта (регистрационен номер), така и по личните данни на собственика на запорираното имущество.

Таксата за граждани и бизнеса за тези две услуги е 5 лв., а  за държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, и лицата, осъществяващи публични функции - безплатно чрез Средата за междурегистров обмен RegiX. 

Безплатно електронно ще се предоставят:

първо уведомяваме за наложен запор;   
уведомяване при последваща промяна на състоянието на наложения запор върху имущество, съдържащи информация за наложения запор.

За получаване на тези услуги се изисква единствено регистрация в Системата за сигурно електронно връчване на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“.

Друга съществена функция на новата информационна система е осъществяване на електронни публични търгове на движими и недвижими вещи, която обезпечава възможността за информираност и прозрачност при извършване на публични продани, каза ръководителят на проекта Стефка Калоферова.

Участниците в търга ще подават молба за участие по електронен път, ще получават електронно уведомяване за допускане до участие и електронно уведомяване за резултатите от провеждане на търга.

Всички граждани, включително и чужденци, могат да участват в публичните търгове, като се регистрират през системата като „Участник в електронна публична продан“. Те ще имат възможност да подадат документи за участие и на място при организатора на търга, който ще им създава регистрация в системата.

За осигуряване функционирането системата бяха направени промени  в ГПК, с които се уреди изцяло нов институт в чл. 450 б, регламентиращ информационната система за единна входна точка за запорите. Приета бе и влезе в сила Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до информационната система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон, и за организацията, правилата и дейността на онлайн платформата за електронни публични търгове.