Търсене

Обществени поръчки, консеции, ценни книжа и публични дружества

Кантората предлага услуги и консултации, свързани с:
  • Консултации във връзка с процедури по ЗОП, НВМОП, други тръжни процедури, обжалване на незаконни актове на възложители пред КЗК и ВАС
  • Консултации във връзка с концесионни процедури
  • Консултации по Закон за пазарите на финансови инструмени – ЗПФИ и Закон за публичното предлагане на ценни книжа – ЗППЦК, включително относно правния режим на публичните дружества