Търсене

Обсъждани промени в имотния регистър, събраха адвокати на дискусия

Обсъждани промени в имотния регистър, събраха адвокати на дискусия
30.05.2018 г.
Шеста поредна дискусия се проведе в рамките на проект „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги”. Една от основните дейности на проекта е свързана с привеждане на подзаконовата уредба и вътрешните правила в съответствие с практиката и нормативната рамка в областта на е-управление.

Основна цел е намаляване на административната тежест и подобряване на административното обслужване. Организаторите изрично уточняват, че проектът няма за цел въвеждане на електронни вписвания, но ще позволи въвеждане на електронни услуги и на практики по използването на електронни документи и електронни подписи. Подобряване на модула за отдалечен достъп до системата за нейните потребители, създаване на предпоставки за интегриране с други регистри, въвеждане на нови услуги, включително услуги на принципа на комплексното административно обслужване (КАО), частичен електронен документооборот (без вписванията), удостоверяване с електронни подписи (КЕП за нотариуси и съдии по вписванията), услуги от типа „сигурност чрез видимост“ са някои от целите.

По време на дискусията участниците очертаха голяма част от проблемите. Доколкото имотният регистър е съвкупност от досиетата на имотите, които отразяват вещните права върху тях, участниците се обединиха около извода, че практически у нас имотен регистър не съществува, тъй като реално такива досиета у нас никъде не са създадени.

Проектът предвижда разработване на нови нормативни актове, сред които Проект на Наредба за двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър (по чл. 6, ал. 3 ЗКИР); Проект на Наредба за създаване, поддържане и ползване на информационните системи за кадастъра и имотния регистър и за прекия достъп до данните в тях (съгл.чл. 7, ал. 3 ЗКИР) и внесен в МС; Вътрешни правила за работа на служителите; Детайлна процедура относно привеждане на номенклатурата от наличните към момента книги в ИИСКИР, с тези които се водят по реда на ПВ за службите, в които не е открито производство по създаване на имотен регистър и за службите, където има открито производство за създаване на имотен регистър по реда на ЗКИР.

Адвокатурата беше представена от членовете на Висшия адвокатски съвет Валя Гигова и Емил Ядков. Доколкото проведените до този момент дискусии са имали за цел единствено да анализират правното и фактическо положение по темата, то и двамата членове на ВАдвС настояха адвокатурата да бъде представена и чута в предстоящите обсъждания на бъдещите политики и разписването на правната рамка за реализирането им. Остра критика получи например идеята за създаване на „регистриране на заявление на предстояща сделка за предварително деклариране на предстояща сделка“, както и „услуга за проверка на статус на заявление, осигуряващ видимост на подготвителни действия за сделки с недвижим имот“. Според Валя Гигова тези идеи нямат смисъл. Тя обясни, че визираните опции не само няма да подобрят условията за предоставяне на административни услуги на гражданите и няма да облекчат общуването им с администрацията, но и съдържат в себе си огромни проблеми.

Нужда от унифициране формата на издаваните нотариални актове, както и вида, съдържанието и правилата за издаване и вписване на удостоверението за тежести, недостатъчен диалог между отделните администрации на държавни структури като АВ/ИР и Агенция по кадастъра, проблеми с квалификацията на служителите в тях – това бяха само част от набелязаните проблеми по време на дискусията.

Общата стойност на проекта е 1 500 000 лв., като 1 275 000 са от европейско финансиране. Срокът за приключването му е 31.12.2018 г., но и Зорница Даскалова – изпълнителен директор на АВ, и зам.-министър Десислава Ахладова не изключват проектът да бъде продължен. / източник: ВАС