Търсене

Подготвят се нови правила, касаещи данъчното облагане на инвеститори и по-бързото възстановяване на ДДС

Подготвят се нови правила, касаещи данъчното облагане на инвеститори и по-бързото възстановяване на ДДС
21.06.2023 г.
Европейската комисия предложи нови правила, с които да направи процедурите в ЕС във връзка с данъка, удържан при източника, по-ефективни и сигурни за инвеститорите, финансовите посредници (напр. банките) и данъчните администрации на държавите членки. Тази инициатива е ключов елемент, който ще спомогне за по-справедливо данъчно облагане, ще се бори с данъчните измами и ще подкрепи трансграничните инвестиции в целия ЕС.

Терминът „данък, удържан при източника“ се отнася например до ситуация, в която инвеститор — местно лице на една държава — членка на ЕС, е длъжен да плати данък върху лихвите или дивидентите, получени в друга държава членка. Такъв често е случаят с трансграничните инвеститори. При такъв сценарий, с цел да се избегне двойното данъчно облагане, много държави — членки на ЕС, са подписали спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, които пречат едно и също физическо лице или дружество да бъде облагано с данък два пъти. По силата на тези спогодби трансграничните инвеститори могат да подават искания за възстановяване на надплатения данък в друга държава членка.

Проблемът е, че тези процедури за възстановяване често са продължителни, скъпи и тромави, което води до неудовлетвореност за инвеститорите и обезкуражава презграничните инвестиции в рамките на ЕС и в посока на него. Към момента във всяка държава членка се прилагат много различни процедури във връзка с данъка, удържан при източника. Инвеститорите трябва да работят с над 450 различни формуляра в целия ЕС, повечето от които са достъпни само на националните езици. Как може да се злоупотребява с процедурите за възстановяване стана ясно и от скандалите Cum/Ex и Cum/Cum: данъчните загуби от тези практики се оценяват на 150 милиарда евро за периода 2000—2020 г.

Предложените  ключови действия ще създадат улеснения за инвеститорите, финансовите посредници и националните данъчни органи: процедурите за данъчни облекчения във връзка с данъка, удържан при източника, ще станат по-лесни и по-ефикасни благодарение на едно общо за ЕС цифрово удостоверение за местно лице за данъчни цели.

Например инвеститорите с диверсифициран портфейл в ЕС ще се нуждаят от само едно цифрово удостоверение за местно лице за данъчни цели, за да подават няколко искания за възстановяване през една и съща календарна година. Цифровото удостоверение за местно лице за данъчни цели следва да се издава в срок от един работен ден след подаване на искането. Понастоящем повечето държави членки все още разчитат на процедури въз основа на хартиен носител.

Две ускорени процедури, допълващи съществуващата стандартна процедура за възстановяване: процедура за „данъчни облекчения при източника“ и система за „бързо възстановяване“, които ще направят процеса за получаване на данъчно облекчение по-бърз и по-хармонизиран в целия ЕС. Държавите членки ще могат да избират коя от двете да използват, включително да ги комбинират.

Съгласно процедурата за „данъчни облекчения при източника“ данъчната ставка, прилагана при изплащането на дивиденти или лихви, се основава пряко на приложимите правила, съдържащи се в разпоредбите на спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане.

Съгласно процедурата за „бързо възстановяване“ първоначалното плащане се извършва, като се взема предвид ставката на данъка, удържан при източника, в държавата членка, в която се изплащат дивидентите или лихвите, но възстановяването на надплатените данъци се предоставя в срок от 50 дни от датата на плащането.

Очаква се тези стандартизирани процедури да спестяват на инвеститорите около 5,17 милиарда евро годишно.

Стандартизираното задължение за отчитане ще снабди националните данъчни администрации с необходимите инструменти за проверка на допустимостта за прилагане на намалената ставка и за откриване на потенциални злоупотреби. Сертифицираните финансови посредници ще трябва да отчитат изплащането на дивиденти или лихви пред съответната данъчна администрация, така че тя да може да проследява сделката.

По-специално от големите финансови посредници в ЕС ще се изисква да бъдат вписани в един национален регистър на сертифицираните финансови посредници. Този регистър ще бъде отворен на доброволна основа също за финансовите посредници извън ЕС и за по-малки финансови посредници.  Данъкоплатците, които инвестират в ЕС чрез сертифицирани финансови посредници, ще могат да се ползват от ускорени процедури във връзка с данъка, удържан при източника, и ще избягват двойното данъчно облагане на плащанията на дивиденти. Колкото повече финансови посредници се регистрират, толкова по-лесно ще бъде данъчните органи да обработват исканията за възстановяване, независимо от използваната процедура.