Търсене

Влязоха в сила нови и важни промени в Търговския закон

Влязоха в сила нови и важни промени в Търговския закон
24.08.2023 г.
В началото на август 2023 г. влязоха в сила значителни промени в Търговския закон на Република България. Тези нововъведения имат пряко въздействие върху широк кръг от граждани, ангажирани с бизнес дейности, както и върху професионалната дейност на съдии, адвокати, синдици. Промените засягат също така и работата на банковия сектор, както и на централната и местната администрация.

Основни акценти от промените в законодателството:

Производство по несъстоятелност на физически лица-предприемачи
Въвежда се новa за българското право уредба, свързана с опрощаване на задълженията на физически лица, които се занимават с предприемаческа дейност. Тази промяна е част от дълбоката проблематика за личния фалит в страната. Производство по несъстоятелност на физически лица-предприемачи е правен процес, предназначен да регулира ситуациите, при които физическо лице, занимаващо се с предприемаческа дейност, не е в състояние да изпълни своите финансови задължения към кредиторите си. Този процес позволява реорганизация на активите и задълженията на длъжника или предоставя процедура по чиято сила част или всички негови задължения могат да бъдат опростени или преструктурирани.

Дружество с променлив капитал
Създава се нова, досега непозната форма на търговско дружество. Тази иновация предоставя нови възможности за бизнес дейности, но същевременно носи и предизвикателства пред практиката.

Дружеството с променлив капитал е специфичен вид търговско дружество, чиято особеност е, че капиталът му може да се променя без необходимостта от промяна в устава или други документи на дружеството. Тази гъвкавост в структурата на капитала позволява на дружеството лесно да привлича или да връща капитал на своите членове без сложни корпоративни процедури.

Този тип дружество е особено подходящ за инвестиционни фондове и други финансови институции, които често се нуждаят от променливост в капиталовата си структура. За разлика от други форми на дружества, тук не е необходимо изменение на устава или преминаване през сложни корпоративни процедури при промяна на капитала. Важно е да се отбележи, че докато дружествата с променлив капитал носят редица предимства, те могат да не са подходящи за всички видове бизнес дейности. Преди създаването на такова дружество, е препоръчително потенциалните членове или инвеститори да се консултират с юридически и финансови специалисти, за да разберат добре спецификите и рисковете, свързани с тази форма на търговска организация.

Промени в производството по търговската несъстоятелност
Вече заварените висящи производства ще продължат и ще приключват по новите, актуализирани правила.
Нововъведенията относно търговската несъстоятелност целят да предоставят на длъжниците (фирмите, които не могат да платят своите дългове) структуриран начин за реорганизация или ликвидация, а на кредиторите - максимално възможно възстановяване на техните вземания.

Производство по стабилизация на дружество в несъстоятелност
Въвеждат се съществени промени, включително разширяване на кръга на субектите, за които това производство ще бъде недопустимо. Производството по стабилизация е инструмент, който позволява на дружествата във финансови затруднения да получат временно защита от своите кредитори, докато разработват и изпълняват план за реструктуриране или възстановяване. Това е алтернатива на традиционните процедури по несъстоятелност и има за цел предотвратяване на ликвидацията на дружествата, когато има реална възможност те да се възстановят.

Тези промени в Търговския закон целят модернизация и опростяване на съществуващите нормативни рамки, като същевременно гарантират по-голяма сигурност и защита на правата на предприемачите в страната.


За повече информация и консултации се свържете с Адвокатска кантора "Пенчев, Колеолов и Партьори" на :
0886 77 77 43 ; 
kantorata@abv.bg